Uw zoekresultaten

Boekhouding aangifte uw eigen verantwoordelijkheid!

Gepost door MIH op september 13, 2019
0

Mijn adviseur regelt het wel!

U heeft een accountant en/of belastingadviseur in de arm genomen voor uw boekhouding, jaarstukken en belastingaangiften. Kortom, ú heeft er geen omkijken meer naar. Of toch wel? Wat is handig en verstandig?

De stukken die uw (horeca)adviseur opstelt, worden u ter goedkeuring aangeboden. Vaak be­spreekt uw adviseur de stukken met u, zodat u in­zicht heeft in wat er is gebeurd. Vervolgens tekent u na goedkeuring de aangifte en veelal ook de als bij­lage bij de aangifte gevoegde balans en winst- en ver­liesrekening. Het geheel wordt naar de Be­las­ting­dienst gezonden en daarmee is de jaarlijkse plicht weer ge­daan. Het kan maar gebeurd zijn …

Boete.Als vervolgens blijkt dat de aangifte niet juist was en de fiscus wil een correctie daarop plegen en zelfs een boete opleggen voor het onjuist indienen van de aangifte, beroept u zich op het feit dat u gebruik heeft gemaakt van een adviseur. U heeft immers toch geen verstand van belastingzaken? Nee, de fis­cus moet maar bij de adviseur aankloppen.

U bent belastingplichtig horecaondernemer en daarmee ver­antwoor­de­lijk en aansprakelijk voor belasting­schul­den en daarbij opgelegde boeten. U heeft bo­vendien zelf de aangifte getekend. De rechter heeft ver­schillende ma­len beslist dat niet uw adviseur maar uzelf aan­gesproken kunt worden door de fiscus.

Rechter. Rest u niets anders dan uw adviseur bij de rechter aan­sprakelijk te stellen voor de geleden schade. Wilt u uw adviseur iets kunnen verwijten, zal er spra­ke moeten zijn van nalatigheid of wanprestatie van uw adviseur. Indien er duidelijk met u over ge­sproken is dat een bepaald stand­punt zou worden ingenomen, dan maakt u wei­nig kans.

Bij moeilijke (eenmalige) boekingsposten.Vraag uw adviseur duidelijk of er discutabele stand­punten in uw aangifte zijn verwerkt. Loop zelf kritisch uw inkomensgegevens na en bekijk of het naar uw idee klopt.

Tijdig.Ook het tijdig doen van aangifte is een be­langrijke zaak. Het niet tijdig doen van aangifte kan er namelijk toe leiden dat er een boete wordt op­gelegd, die per keer dat de aangifte te laat is in­ge­diend kan oplopen. Als een aangifte te lang uitblijft, kan de fiscus zelf uw inkomen of de verschul­dig­de loon- of omzetbelasting ambtshalve vaststellen. Dit is dan zeker nooit in het nadeel van de fiscus. Ook hier geldt dat u richting fiscus zelf altijd ver­­antwoordelijk bent voor de tijdige indiening van de aangifte.

Goede afspraken maken! Maak goede afspraken met uw adviseur over wie de aangifte verzorgt. Als u af­spreekt dat de adviseur dat doet, spreek dan ook af dat u tijdig de stukken krijgt toegezonden om deze getekend door te sturen naar de Belas­ting­­dienst. Zo kunt u zelf een vinger aan de pols houden. Leg de af­spra­­ken het liefst op papier vast, zo­dat iedereen weet wie aansprakelijk is ingeval van nalatigheid. Tip.Vraag uw adviseur naar de algemene voorwaarden die op zijn dienstverlening van toepassing zijn. Hieruit blijkt ook vaak in welke gevallen de adviseur aansprakelijkheid uitsluit.

Procedure | Klacht

Indien u meent dat uw accountant of belastingadviseur tekort is geschoten in zijn taken, dan kunt u (los van een eventuele civiele procedure) ook een klacht indienen bij de beroepsorganisatie waarbij hij of zij is aangesloten. Deze kennen een geschillenregeling waar uw klacht behandeld zal worden.

Op tijd aanleveren. Welke afspraken u ook maakt met uw adviseur, vergeet niet dat ook van u een actieve houding verwacht wordt. Indien u bijvoorbeeld afspreekt dat rond de 25evan een maand de aangifte omzetbelasting gereed moet zijn en u levert de daarvoor benodigde gegevens pas op de 24eaan, dan zal uw adviseur zich redelijkerwijs niet aan de gemaakte afspraak kunnen houden. Dan zal een klacht of civiele procedure niet makkelijk worden.

Vergelijk aanbiedingen