Archives

TOZO 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 3 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 31 augustus 2020.

Wanneer en waar kan ik Tozo 2 aanvragen?

Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 31 augustus. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Heeft u nog geen Tozo 1-uitkering? Dan kunt u na 1 juni Tozo 2 aanvragen bij uw woongemeente. Heeft u al wel een Tozo 1-uitkering, dan kunt u een verkorte aanvraag indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik al Tozo 1 heb aangevraagd?

Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kunt u verlenging aanvragen in uw woongemeente. Gemeenten kunnen gebruikmaken van een verkort aanvraagformulier. U dient bij uw aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven en aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie over de Tozo 2-aanvraagprocedure.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heeft u bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli en augustus. Heeft u een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heeft u geen recht op een Tozo 2-uitkering.

Tozo 2 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige Tozo. Wat zijn de gewijzigde voorwaarden als ik Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvraag?

De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering  levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.
Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Wat houdt de ‘partnerinkomenstoets’ in?
Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dient u te verklaren hoe hoog de inkomens van uzelf en uw partner zijn. Meer informatie over het bepalen van uw inkomen vindt u bij ‘Hoe en waar vraag ik de Tozo aan?‘.

Waarom zijn de voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd ten opzichte van Tozo?        

Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen.

Kan ik een beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als ik die onder Tozo 1 ook heb ontvangen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro.
U kunt geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.
Kom ik als zelfstandig ondernemer nog in aanmerking voor Tozo 2 nu ik surseance van betaling voor mijn bedrijf heb aangevraagd?
Als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.
Bron: Rijksoverheid.

Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117.
Vanaf maandag 23 maart is dit nummer open volgens reguliere tijden van 8.30 tot 17.00 uur.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?

  • De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
  • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.
  • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Ik heb werktijdverkorting aangevraagd onder de oude regeling (wtv) via de website die daarvoor was en bericht ontvangen dat mijn aanvraag niet compleet was en nog niet in behandeling genomen kon worden. Wat moet ik doen?

U heeft eerder wtv aangevraagd. Ondertussen is de wtv ingetrokken en vervangen door de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Zodoende heeft u bericht ontvangen dat uw aanvraag niet compleet was en is u gevraagd ‘aanvullende informatie’ te geven. Het is belangrijk dat u een complete aanvraag indient. Dat kan sinds 6 april bij UWV. De complete NOW-aanvraag dient u in via Uwv.nl/now. In de eerdere correspondentie over ‘incomplete aanvraag’ werd u gevraagd ‘aanvullende informatie’ in te dienen. Dat doet u dus door het aanvraagformulier Tegemoetkoming NOW in te vullen op uwv.nl/now.

Meer vragen en antwoorden over de NOW-noodmaatregel

Bekijk ook:  Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Bron: Rijksoverheid

De impact van het coronavirus zal u niet ontgaan zijn. Onder werkgevers en werknemers rijzen ook steeds meer vragen. Hoe zit het met de rechten en plichten over een weer als uw werknemer uit angst voor het virus niet naar zijn werk wil komen? 

Heel veel vragen, zoals:

De medewerker is ziek, wie betaalt? De werkgever zal gewoon bij ziekte de werknemer het overeengekomen loon moeten doorbetalen.

De medewerker wil niet komen. Een werknemer wil niet komen in verband met een mogelijke kans op besmetting. In principe moet de werknemer komen werken, tenzij de vrees gegrond is. Een werkgever moet zorgen voor een gezonde werkplek. Vooralsnog geeft de overheid aan dat iemand moet thuisblijven als hij of zij de eerste symptomen heeft. Als er geen mensen op de werkvloer zijn die symptomen hebben, kan er worden aangenomen dat deze vrees ongegrond is.

Mag u verplichten om thuis te blijven? Ja, de werkgever mag een werknemer verplichten om thuis te blijven of thuis te werken. De werknemer houdt wel recht op loondoorbetaling.

Weigeren op een zakelijke reis te gaan. Bepalend is of er een negatief reisadvies geldt voor dit gebied. Is dit het geval, dan mag een werknemer dit weigeren. Een werkgever is altijd verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Een besmet gebied zal niet worden gezien als een veilige werkomgeving.

Verbieden naar besmet gebied te reizen. U heeft weinig mogelijkheden om te bepalen waar een werknemer in zijn vrije tijd naar toe gaat. Let op.  Ook al bepaalt de overheid dat het onveilig gebied is. Als de werknemer daarna ziek wordt, zal het loon toch door de werkgever betaald moeten worden. Als de arbeidsovereenkomst het toelaat, zal het loon 70% kunnen bedragen als een werknemer ondanks een negatief advies afreist en ziek wordt. De kans dat de werkgever niets hoeft te betalen, is erg klein. Slechts bij opzet of bewuste roekeloosheid is er geen loondoorbetalingsverplichting. Een werknemer zal echter niet snel afreizen met de bedoeling om ziek te worden.

Moet u maatregelen nemen? De werkgever moet zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De overheid geeft vooralsnog niet aan dat werkgevers extra maatregelen moeten treffen. Zij geeft echter wel tips om besmetting te voorkomen.

Thuiswerken. Momenteel besluiten veel werkgevers preventief om werknemers of personen die uit een risicogebied komen, thuis te laten blijven of hen te verzoeken niet te komen gedurende 14 dagen na terugkomst.

Werktijdverkorting

Voor werkgevers die verwachten 24 weken geconfronteerd te worden met werkvermindering, heeft de overheid de werkgever attent gemaakt op de werktijdverkortingsregeling. De werkgever kan een vergunning krijgen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om vervolgens een WW-uitkering aan te vragen voor de werknemer waarvoor de werkgever geen werk meer heeft. Het gaat om werknemers waarbij de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft, dus niet voor uitzendkrachten of oproepovereenkomsten. De uitkering kan maximaal voor zes weken worden aangevraagd en kan nog drie keer worden verlengd ( https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=10838&mNch=qxvewbx55e ).

Een werkgever mag een werknemer verplichten om thuis te werken of als dit niet gaat, thuis te blijven. Het loon zal dan doorbetaald moeten worden. Bekijk of u in aanmerking komt voor de werktijdverkortingsregeling.

1. Werktijdverkorting en mogelijke opschaling

2. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

3. bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

 

Ad1.  Werktijdverkorting en mogelijke opschaling

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting.

Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Oftewel: er is tijdelijk geen werk meer voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Deze calamiteit moet ten minste twee weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW). De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun WW-rechten aan. Ze moeten daarom wel WW-rechten hebben opgebouwd.

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt momenteel met veel inzet gewerkt aan het uitvoeren en opschalen van de regeling voor werktijdverkorting. Op dagelijkse basis wordt door SZW bekend gemaakt hoeveel aanvragen zijn ingediend, welke zijn gehonoreerd en welke zijn afgewezen. Het aantal ingediende aanvragen bedraagt inmiddels 1700 (stand 11 maart 2020). Voor het opschalen van de verwerking van de aanvragen zijn bij SZW extra mensen ingezet. Ook bij het UWV wordt gewerkt aan vergroting van de verwerkingscapaciteit. Uitgangspunt bij de uitvoering van de regeling is dat de aanvrager verantwoordelijk is voor de correctheid van de aangeleverde gegevens en de naleving van de voorwaarden voor de regeling. Voor het geval de capaciteit

Chief Economist

Directie Algemene Economische Politiek

Ons kenmerk

 

 

voor de uitvoering van de regeling voor werktijdverkorting onvoldoende mocht blijken, wordt gekeken naar andere mogelijkheden.

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Ad 2. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven – en met name het mkb – kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RC- krediet). Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen. Indien de problemen toenemen kunnen maatregelen nodig zijn om mkb’ers te ondersteunen.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft er daarom naar om per eind maart met een tijdelijke verruiming van de BMKB de risico’s mitigeren, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Dit na consultatie van de Nederlandse Vereniging van Banken en het bedrijfsleven. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden.

De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen. De totale kosten van deze maatregel in de BMKB worden geraamd op tussen de 20 en 25 miljoen euro.

Verder is transparante communicatie vanuit de overheid richting de ondernemer van belang om onduidelijkheden te voorkomen. Daarom heeft het kabinet nauw contact met brancheverenigingen, ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB- Nederland en de Kamer van Koophandel. Ondernemers zijn zelf ook heel alert. Dat is goed. Natuurlijk kunnen zij ook vragen hebben. Het kabinet vindt het belangrijk

Chief Economist

Directie Algemene Economische Politiek

 

dat zij op een centrale plek terecht kunnen. Naast de informatie op de websites Rijksoverheid.nl/coronavirus en het RIVM kunnen zij ook bellen met het adviesteam van de Kamer van Koophandel via telefoonnummer 0800-2117. De informatievoorziening aan ondernemers wordt voortdurend aangevuld en aangescherpt op basis van de binnengekomen vragen. Datzelfde geldt voor de informatievoorziening over arbeidsomstandigheden. Werkgevers hebben vele praktische vragen over hoe de algemene richtlijnen van het RIVM naar de concrete situatie op de werkvloer vertaald kunnen worden. Bedrijfsartsen, arbodiensten of de arbo-kerndeskundigen kunnen de werkgever bij die vertaalslag helpen. SZW is in overleg met deze arbo-professionals om de informatievoorziening zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Ad 3. Fiscaliteit |  bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Chief Economist

Directie Algemene Economische Politiek

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Wopke Hoekstra Minister van Financiën

Wouter Koolmees
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid